Web Pictures Grabber 2.0

Web Pictures Grabber 2.0

softcows – Shareware – Windows
Web Pictures Grabber is a useful utility which can search pictures from web sites and download them automatically.

You specify the URL, and this smart utility explores the entire web site and downloads all pictures that meet your specifications to a specified folder. This will save you vast amounts of time when you want to download much pictures from web sites.

A picture viewer is already build-in, you can view your downloaded pictures in thumbnails mode or full-size mode easily.

Tổng quan

Web Pictures Grabber là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi softcows.

Phiên bản mới nhất của Web Pictures Grabber là 2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Web Pictures Grabber đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Web Pictures Grabber Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Web Pictures Grabber!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản